Att leva med psykiska problem kan innebära en stor belastning för nära och kära. För de som lever med personer med en psykossjukdom som t.ex. schizofreni innebär det att man ser olika saker läggas till och dras bort från den drabbades personlighet. Man kallar detta positiva och negativa symptom. Dock menar man inte att symptomen är vare sig positiva eller negativa som sådana utan att det är saker som läggs till och dras bort från ens personlighet. Ett positivt symptom skulle kunna vara hallucinationer som drabbar den utsatte via syn eller hörsel. Hallucinationerna kan göra den drabbade räddhågsen och paranoid. Ett negativt symptom kan vara att man drar sig tillbaka från en social gemenskap och isolerar sig från omvärlden. Att se sin närstående  successivt förändra sin personlighet till en människa man endast kan förnimma var den man en gång kände skapar en smärta man har svårt att beskriva med ord. Oftast drabbas man innan man fyllt 40 år och ibland kan det hända att de tidigaste symptomen framkommer i ung ålder. Att ha en person med psykiska problem boende hemma kräver tid och engagemang från de nära och kära.

Symptomen på sjukdomen kan även vara av lindrig natur och man kan klara ett eget liv i en egen bostad. Man har då rätt att söka hjälp från vård och omsorgskontoret med stödboende enligt socialtjänstlagen. Stödet har fokus i att hjälpa den psykiskt funktionshindrade att leva ett så normalt liv som möjligt och att få hjälp att klara av vardagliga uppgifter så som att sköta om sin hygien och komma ut ur bostaden för att hitta en social gemenskap. Graden av stöd utreds av socialtjänsten som beviljar boendestöd enligt 4 kap §1 i socialtjänstlagen. Boendestöd är den vanligaste SoL insatsen för personer med funktionsnedsättning. Med inflytande av drabbade och anhöriga väljs sedan en utförare av det stöd i boendet man är i behov av. Utföraren kan vara i privat regi eller en kommunal verksamhet. Det viktiga är att personalen är välutbildad och att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som borgar för att vården systematiskt utvärderas och förbättras.

Vid allvarligare symptom kan man få en plats på ett gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vården ser likadan ut där och har samma utgångspunkt att den drabbade skall få stöd att klara en så stor del av vardagen den enskilde kan men man har möjligheten till mer stöd i form av personal som ständigt är närvarande på boendet.